fbpx

VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de obligatieuitgifte van Windpark Westermeerwind.
Heeft u na het lezen nog vragen over de obligatievoorwaarden of het registratieproces?
Mail dan naar service@invesdor.nl of bel tijdens kantooruren met 020-568 2070.

Wilt u meer weten over Windpark Westermeerwind? Bekijk de website of mail ons via info@westermeerwind.nl.

Algemeen

Waarom geeft Windpark Westermeerwind (opnieuw) obligaties uit?

Westermeerwind is een windpark ‘voor en door de polder’. De initiatiefnemers beloofden bij de start van het project dat omwonenden financieel mee konden profiteren. Daarom startten zij in 2018 met een aandelenfonds met een looptijd van 17 jaar en een obligatielening met een looptijd van vijf jaar. Het leningenfonds liep begin 2024 af. Met deze nieuwe uitgifte van obligaties kunnen omwonenden opnieuw óf voor het eerst profiteren van Windpark Westermeerwind.

Waarom kunnen alleen inwoners uit de Noordoostpolder, gemeente Urk en voormalig Lemsterland inschrijven?

Het is altijd de bedoeling geweest dat omwonenden financieel kunnen meeprofiteren van het windpark. Tot de direct omwonenden rekenen we alle inwoners van de Noordoostpolder, gemeente Urk en voormalig Lemsterland (postcodes: 8508, 8530, 8531, 8532, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538 en 8539).

Heeft het windpark dit geld nodig?

Windpark Westermeerwind is goed gefinancierd en financieel gezond. De uitgifte van obligaties is er alleen op gericht inwoners financieel te laten meeprofiteren van het windpark.

Wat gaat het windpark doen met de ingelegde gelden van de obligatiehouders?

We gebruiken het volledige opgehaalde bedrag (van maximaal 5 miljoen euro) voor de aflossing van een deel van de lopende projectfinanciering. De rente die we daarover nu aan de banken betalen, komt straks ten goede aan onze obligatiehouders, die een aantrekkelijke rente op hun geld ontvangen. De rente die we aan de obligatiehouders betalen ligt zelfs hoger dan wat we nu aan de banken betalen.

Kan ik nog investeren in het windpark?

Helaas was de investeringsperiode tot en met donderdag 6 juni 2024. U kunt dus niet meer investeren in Windpark Westermeerwind.

Obligaties

Waarom is dit aanbod gunstig voor de omwonenden van het windpark?

De rente van 7,5% die we bieden op de obligatielening is aanmerkelijk hoger dan de rente die banken op dit moment bieden op spaarrekeningen en deposito’s.

Welke risico’s kleven er aan de obligaties van Windpark Westermeerwind?

Een windpark kent een aantal risico’s, zoals bijvoorbeeld een lagere productie van elektriciteit (door langdurig minder wind of technische storingen), dalende elektriciteitsprijzen, schade aan het windpark en hogere kosten. Het windpark houdt in haar financiële prognoses rekening met verschillende risico’s. Alleen zeer uitzonderlijke omstandigheden zouden kunnen leiden tot minder inkomsten en dus tot minder kasstromen om rente en aflossing te betalen. De risico’s worden beschreven in het Informatiememorandum en het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie. Lees deze aandachtig.

Waarom is de looptijd van de obligaties slechts vijf jaar?

Vijf jaar is een voor beide partijen overzienbare termijn. Beleggers willen na verloop van tijd ook weer over hun ingelegde geld kunnen beschikken.

Waarom is er een maximum van 5 miljoen euro gesteld aan de uitgifte van de obligatielening?

Er zijn maximaal 10.000 obligaties van €500,- nominaal beschikbaar. Voor de totale emissie geldt een minimum van €1 miljoen en een maximum van €5 miljoen. De reden voor het minimum zijn de relatief hoge kosten die met zo’n beperkte emissie gemoeid zijn. We verwachten dat we daar ruim overheen gaan. Voor het maximum hebben we een realistische inschatting gemaakt op basis van onze verwachtingen voor de Noordoostpolder, gemeente Urk en voormalig Lemsterland.

Waarom geldt er een minimum van €500,- voor inschrijving op de obligaties?

Het inleggen van kleinere bedragen dan €500,- is niet echt interessant, gezien de kosten van het administratieve werk dat er voor het windpark aan verbonden is.

Waarom geldt er een maximum van €50.000,- voor inschrijving op de obligaties?

Het is de intentie om zoveel mogelijk inwoners te laten meeprofiteren en als ambassadeurs te verbinden aan het windpark en de energietransitie.

Geldt het maximum van €50.000,- per persoon of per huishouden?

Dit maximum geldt per persoon (18+).

Kan ik ook inschrijven voor mijn minderjarige (klein)kinderen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Kan ik inschrijven namens mijn bedrijf of stichting?

Nee, de lening is alleen voor natuurlijke personen van 18+.

Hoe voorkom je dat het hele bedrag van €5 miljoen in handen komt van een aantal rijke inwoners?

Op meerdere manieren. Er geldt allereerst een maximum per persoon. Ook doen we een uitgebreide voorlichtingscampagne in het gebied – met advertenties in huis-aan-huis bladen, sociale media en buitenreclame – om zoveel mogelijk mensen te informeren. Daarnaast geldt bij overschrijving van het maximumbedrag van €5 miljoen een toewijzingsprocedure, die ertoe leidt dat zoveel mogelijk inschrijvers bediend worden.

Zijn de obligaties tussentijds overdraagbaar aan iemand anders of verhandelbaar?

De obligaties staan op naam en zijn in beginsel alleen overdraagbaar aan personen die in de Noordoostpolder, gemeente Urk en voormalig Lemsterland woonachtig zijn. Overdracht aan iemand buiten het aangegeven gebied is alleen mogelijk als diegene een 1e, 2e of 3e graad familielid is of in geval van overlijden. De obligaties zijn jaarlijks in de maand november overdraagbaar.

Wat geldt er als je als obligatiehouder verhuist naar een andere woonplaats?

Dan kun je je obligaties gewoon aanhouden. Er verandert niets, behalve je adres.

Hoe worden obligatiehouders en ambassadeurs van het windpark op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Windpark Westermeerwind?

Windpark Westermeerwind heeft een eigen actuele app, die iedereen kan downloaden en een eigen site, die iedereen kan bezoeken. In de obligatievoorwaarden ligt vast dat Windpark Westermeerwind één keer per jaar een business update verstuurt.

Wanneer beschouwen jullie de uitgifte van de obligatielening als een succes?

Als onze campagne goed is opgemerkt in de hele provincie, iedere belangstellende heeft kunnen meedoen en we in ieder geval het minimum van € 1 miljoen hebben gehaald.

Wat betekent het dat de obligaties ‘achtergesteld’ zijn?

Het betekent dat in geval van zeer slechte financiële omstandigheden (of afwikkeling van de onderneming) eerst andere partijen hun vordering betaald krijgen, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en de banken. De houders van achtergestelde obligaties komen pas daarna aan de beurt. Zij hebben wel weer voorrang op de aandeelhouders.

Welke professionele partij verzorgt de uitgifte van de obligaties?

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste impactinvestering- en financieringsplatforms van Europa met meer dan €800 miljoen bemiddeld financieringsvolume. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning als crowdfunding dienstverlener, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Dienstverlening (AFM).

Inschrijven

Hoe moet je bewijzen dat je een inwoner van de Noordoostpolder, gemeente Urk of voormalig Lemsterland bent?

Dat kan door tijdens het registratieproces je adresgegevens in te vullen. Dit controleren we steekproefsgewijs door het opvragen van een adresbewijs. Dat laatste is een document van een officiële instantie dat minder dan drie maanden oud is en gericht is aan uw persoon en uw adres. Denk bijvoorbeeld aan een afschrift van een energieleverancier, telefoonrekening of bankafschrift.

Krijg ik het volledige bedrag waarvoor ik inschrijf ook echt toegewezen?

Als er voor minder dan €5 miljoen wordt ingeschreven, krijgt iedere inschrijver al zijn gevraagde obligaties toegewezen.
Als er voor meer dan €5 miljoen is ingeschreven, vindt toewijzing plaats via het zogenaamde ‘bakstenenmodel’. Daarbij krijgt iedere inschrijver eerste één obligatie van €500,-, daarna iedereen een tweede en dit gaat zo door tot alle beschikbare obligaties over de inschrijvers verdeeld zijn. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers naar beneden zullen worden bijgesteld.

Ik schrijf me in. Hoe gaat het dan verder?

De inschrijving opent op maandag 6 mei 2024 en sluit op donderdag 6 juni 2024 om middernacht. Tijdens de inschrijfperiode kunt u ook al betalen voor uw obligaties.

  • Na sluiting van de inschrijfperiode volgt een periode van vier dagen waarin u, indien u dat nog niet gedaan heeft, kunt betalen voor de obligaties waarvoor u zich heeft ingeschreven. Deze periode loopt tot en met maandag 10 juni. Indien u uiterlijk 10 juni niet betaald hebt, wordt uw inschrijving geweigerd en geannuleerd. In deze periode kunt u eventueel ook uw inschrijving en betaling annuleren.
  • Daarna stellen wij vast hoeveel obligaties van €500,- aan iedere individuele inschrijver kunnen worden toegewezen volgens de hierboven genoemde methode. Indien u minder obligaties krijgt toegewezen dan waarvoor u betaald hebt, wordt dit verschil aan u teruggestort.

Alle inschrijvers krijgen hiervan per e-mail bericht, naar verwachting uiterlijk 18 juni 2024.

Welk bewijs ontvang ik dat ik obligatiehouder ben geworden?

Obligatiehouders krijgen geen fysiek bewijs van deelname in handen. De obligaties worden uitgegeven in digitale vorm. De obligaties worden door Westermeerwind Holding B.V. geleverd aan StartGreen, dat een verzameldepot aanhoudt. U vindt uw investering terug in uw online portefeuille op het Invesdor-platform. Hier kunt u onder andere ook het betalingsschema voor de rente en aflossing inzien.

Wie onderhoudt namens Windpark Westermeerwind het contact met mij als obligatiehouder?

Alle e-mail-correspondentie over deze obligaties aan obligatiehouders namens Windpark Westermeerwind gaat via het Invesdor-platform. Windpark Westermeerwind levert periodiek informatie aan Invesdor over de voortgang. Deze informatie wordt door Invesdor gedeeld met de obligatiehouders.

Wanneer ontvang ik rente en wanneer ontvang ik de aflossing van mijn inleg?

De rente is op jaarbasis 7,5%, telkens berekend over de nog uitstaande hoofdsom. De rente gaat lopen vanaf 6 juni, en dient achteraf per jaar te worden voldaan, steeds uiterlijk op de laatste werkdag in oktober. De rente wordt voor het eerst betaald op 31 oktober 2024. De aflossing zal voor het eerst plaatsvinden op 31 oktober 2025 en zal vervolgens in gelijke delen plaatsvinden, steeds op dezelfde dag als de rentebetaaldag. Een schema is ook in het Informatiememorandum opgenomen. Dit is wel onder de voorwaarde dat de banken ieder jaar akkoord zijn met de uitkeringen aan obligatiehouders. Als er een rentebetaling of aflossing wordt gemist, wordt hierover boeterente van 2% extra in rekening gebracht.

 

De lening wordt niet na vijf jaar in één keer afgelost maar ‘lineair’ in vijf gelijke delen. Wat betekent dat precies voor mij? Waarom is dat zo?

Dit betekent dat er, vanaf 2025, elk jaar steeds een deel (20%) van uw oorspronkelijke inleg op uw obligatie(s) wordt terugbetaald. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt er over de zo langzaam afnemende inleg dus ook een langzaam afnemend bedrag aan rente betaald. We hebben hiervoor gekozen omdat de lening die we zelf bij de banken hebben ook periodiek wordt terugbetaald.

Hoeveel rente heb ik (bij deze lineaire aflossing per halfjaar) na vijf jaar ontvangen op mijn ingelegde €500,- per obligatie?

Indien alles naar verwachting verloopt heb je na vijf jaar de gehele van €500,- inleg terug en daarnaast €127,50 aan rente ontvangen.

Betekent inschrijven ook dat ik alle toegewezen obligaties móet kopen?

Tijdens de inschrijving koop en betaal je het gewenste aantal obligaties. Na afloop van de investeringsperiode volgt er een herroepingsperiode van vier dagen, waarin je eventueel nog kunt afzien van je aankoop. Na de herroepingsperiode volgt de definitieve toewijzing en uitgifte van de obligaties.

Hoe en wanneer hoor ik hoeveel obligaties ik na mijn inschrijving krijg toegewezen?

De inschrijving sluit op donderdag 6 juni middernacht en de betalingsperiode op maandag 10 juni 2024. Inschrijvers horen naar verwachting uiterlijk 18 juni 2024 per e-mail hoeveel obligaties zijn toegewezen.

Overige vragen

Worden er ook nieuwe aandelen uitgegeven?

Het aantal participaties in aandelen ligt vast. Daar komt geen verandering in.

Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. Ook inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties in het Aandelenfonds bezitten, kunnen daar de komende tijd op inschrijven.

Het (bij)kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties door bestaande participanten.

Voor meer informatie: ga naar de site www.gavoordewind.nu.